КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЕЗОННАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КЛИМАТИКА?

Заради Европейско законодателство,което оказва натиск върху потребителите на енергия за драстично свиване на потреблението, подобряване на енергийната ефективност на сградите и постигане на т.нар. цели “20/20/20” на Европейската комисия,браншът търси по-подходящи начини за оценка на ефективността.Затова, директивата за еко-дизайн на Европейския парламент има за задача да намали вредното въздействие на продуктите върху околната среда в ЕС. За тази цел в процес на разработване е мярка за прилагане относно климатиците и тя ще въведе нов метод за определяне на ефективността-сезонна ефективност, на мястото на сегашния метод за номинална ефективност.

Сегашният метод за измерване на енергийната ефективност, а именно методът на номиналната ефективност , обаче има ограничения, които водят до значително несъответствие между номиналните и реалните експлоатационни характеристики. За да се коригира това положение, по-сложен метод на изчисление-сезонна ефективност- се разработва успоредно с директивата за еко-дизайн и prEN 14825 / версия 2010/. Основните разлики между сезонното и номиналното изчисление са:

- при номиналната ефективност има условия за температура- 35*С за охлаждане и 7*С за отопление.При сезонната ефективност има няколко номинални температури за охлаждане и отопление, което отразява реалните експлоатационни характеристики през целия сезон.
- при номиналната ефективност не се отразява пълния капацитет и не се виждат предимствата на инверторната технология. При сезонната ефективност се включва работа при частичен, вместо при пълен капацитет и са показани предимствата на инверторната технология.
- при номиналната ефективност не се отчитат спомагателните режими, а при сезонната ефективност се включва потреблението при спомагателните режими: изключен термостат, нагревател на картер,режим на готовност, изкл. режим.*