×

Забележка

Моля, първо въведете вашият адрес
Информация за плащане
Адрес на купувача
Изпращане до
Използвай за получаване/плащане - еднакъв адрес
Адрес за доставка
Име продукт No Цена Количество / Обнови Такса (ДДС) Отстъпка Обща сума
 
Резултат за цената на продукта
   

Начин на доставка

Не е избран начин за доставка

Моля изберете начин за доставка

Съжаляваме, няма начин за изпращане съответстващ на вашата поръчка.

 
Обща сума:
0,00 лв
0,00 лв
Бележки и специални искания
Общи условия

Условия за обслужване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

            Настоящите общи условия регламентират отношенията между “Балис Инженеринг” ООД и лицата ползващи сайта, находящ се на www.balisingineering.com.

            С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта.

Регистрация

            Потребители на сайта могат да бъдат всички физически и юридически лица, които могат да го разглеждат свободно, без да е необходима регистрация.

            Цялата информация относно предлаганите за продажба сайта стоки, на които “Балис Инженеринг” ООД не е производител, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока. “Балис Инженеринг” ООД не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Цени

            Всички представени в сайта цени са в български лева, и са валидни към момента на публикуването им. “Балис Инженеринг” ООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време.

            Посочените по-горе цени са валидни при получаване на закупената стока от ползвателя в магазина или склада на “Балис Инженеринг” ООД.

            При доставка до клиента се начисляват транспортни разходи в зависимост от разстоянието и теглото на товара, а при доставка чрез куриер – в зависимост от тарифата на куриера.

Поръчки

            Поръчки могат да правят само потребители, приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате необходимите стъпки.

            При липса на складова наличност от заявената стока “Балис Инженеринг” ООД уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, потребителят може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумата, или изпълнение чрез заместваща поръчка.

Плащане

            Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока чрез банков превод по сметката на “Балис Инженеринг” ООД, или чрез ”Наложен платеж” при изпращане по куриер. Всички плащания се извършват само в български лева.

            С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на “Балис Инженеринг” ООД цялата продажна цена на поръчана чрез сайта стока.

Договор

            Договорът за продажба от разстояние между “Балис Инженеринг” ООД и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на “Балис Инженеринг” ООД.

Доставка на поръчана стока. Срок на доставка

            Ако не е уговорено друго, доставката на поръчана чрез сайта стока се извършва с куриер. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката.

            Сроковете за доставка на поръчани чрез сайта стоки са следните:

            1. Стоки, които са налични в склада на “Балис Инженеринг” ООД към момента на поръчката, се предават на куриера за доставка не по-късно от два работни дни от получаването изцяло на продажната цена на направената поръчката.

            2. Стоки, които се изработват от “Балис Инженеринг” ООД по индивидуална поръчка от клиента се предават на куриера за доставка не по-късно от два работни дни, считано от деня, в който е изработена цялата поръчка поръчката.

            3. Във всички останали случаи сроковете за доставка се уговарят индивидуално и в писмен вид.

Защита на личните данни

            “Балис Инженеринг” ООД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД, и е вписано в Електронния регистър на Администратори на лични данни.

            С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочно, изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от “Балис Инженеринг” ООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, както и за всякакви други незбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от “Балис Инженеринг” ООД, както и целите на обработката и използването.

Преглед на стоката.Рекламации

            При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез сайта стоки се извършват по правилата на ЗЗП. Адрес за жалби: гр. Бургас: ул. Уилям Гладстон 67

Други

            Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на предствянето й, като “Балис Инженеринг” ООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Търговеца се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в сайта публикува съобщение за измененията им, и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях.

            Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни. “Балис Инженеринг” ООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

            За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

            Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от сайта токи ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния районен или окръжен съд в гр. Бургас, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

"Балис Инженеринг" ООД е със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Уилям Гладстон 67

"ЗЗП" – означава Закон за защита на потребителите.

"ЗЗЛД" – означава Закон за защита на личните данни.

"ЗПУ" – означава Закон за пощенските услуги.

"САЙТ" – означава интернет-страницата, находяща се на www.balisingineering.com

"ПОЛЗВАТЕЛ" – означава лице, ползващо функционалностите на сайта.

"ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на ЗЗП.

"ЛИЧНИ ДАННИ" - означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

"НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.